po
O nás Zázemí a technologie Produkty a služby Fotogalerie Kontakty
 

O nás

Profil družstva

Obchodní firma:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Statutární orgán:
Provozovna:
Identifikační číslo provozovny:

 Družstvo DRUMAPO
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou Dr 2285
Němčičky 94, PSČ 664 66
463 46 121
CZ46346121
Družstvo
představenstvo vedené předsedou představenstva
pískovna Bratčice
1000919889

 

Předmět podnikání

Hornická činnost v rozsahu §2 z.č. 61/88 Sb.,

1. otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
2. zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
3. úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
4. zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných v předchozích bodech
5. důlně měřičská činnost
6. zemědělská výroba
7. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Vznik a vývoj družstva

Družstvo DRUMAPO jehož název vznikl zkratkou slov družstvo majitelů pozemků vzniklo v roce 1992 zápisem do obchodního rejstříku.
Družstvo bylo založeno vlastníky pozemků uvnitř chráněného ložiskového území Bratčice (CHLÚ) výhradního ložiska štěrkopísků Bratčice
B 3 011 000 a to v katastrech Medlov a Němčičky.
Hlavním důvodem byla snaha realizovat hornickou činnost – těžbu štěrkopísků na pozemcích, které byly ve vlastnictví členů družstva a posléze se zúčastnit i privatizace státního podniku Pískovny Bratčice-Hrušovany, který vznikl v roce 1991 odloučením (tzv. deetatizací) ze státního podniku Štěrkovny a pískovny Brno, Příkop 15/17, Brno,  který prováděl těžbu štěrkopísků na ložisku Bratčice.
Družstvu se podařilo v roce 1995 stanovit malý dobývací prostor Němčičky o výměře cca 5 ha na pozemcích svých členů a současně se zapojilo do soutěže o privatizaci s. p. Pískovny Bratčice-Hrušovany, ve které rovněž uspělo.
Kupní smlouvou ke dni 1.4.1995 byl provoz – pískovna Bratčice převedena na DRUMAPO.
Kromě budov, pozemků a těžebních strojů a zařízení byl však současně převeden i závazek do osmi roků odstranit v minulosti vzniklý rekultivační dluh, který činil téměř 60 ha pozemků. Tento dluh vznikl kromě jiného i tím, že byly v pískovně prováděny rekultivace náhradní, kdy byla se souhlasem orgánů státní správy odvážena ornice z pískovny a použita k rekultivaci vinohradů v okolních obcích a podobně. Rekultivační závazek byl splněn.

Vzhledem k tomu, že DRUMAPO tehdy nedisponovalo odbornými pracovníky potřebnými k realizaci samotné hornické činnosti bylo rozhodnuto, že bude pískovna nabídnuta v rámci soutěže společnostem, které se hornickou činností zabývají.
V současnosti spolupracuje DRUMAPO se společností PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., která je tvořena společníky KÁMEN Zbraslav, a.s.
a Českomoravský štěrk, a.s..

 

Informace pro členy družstva

P O Z V Á N K A
Představenstvo Družstva DRUMAPO svolává členskou schůzi družstva, která se koná
ve čtvrtek dne 6.12. 2018 v 17°° hodin v sále Kulturního domu v Medlově.

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů členské schůze (zapisovatele, prezence přítomných, návrhové komise, sčitatelů hlasů, ověřovatelů zápisu).
2. Zpráva o činnosti představenstva.
3. Rozhodnutí o schválení výše doplňkového nájemného pro rok 2018.
4. Výplata nájemného za rok 2018.
5. Diskuse.
6. Usnesení.
7. Závěr jednání.

Diskuse k jednotlivým bodům programu jednání bude umožněna předsedajícím členské schůze vždy po přednesení zprávy. Zastoupení na členské schůzi je možné na základě udělené plné moci. Tato plná moc nemusí být úředně ověřena.
S podklady k jednotlivým bodům jednání členské schůze je možno se seznámit na požádání v sídle družstva, každý pracovní den v době
od 8.00 – 15.00 hodin.
Jednání členské schůze je neveřejné, tzn., že na ní mohou být přítomni pouze členové družstva, zmocněnci (po předložení písemné plné moci) a hosté pozvaní představenstvem družstva. Dopravu si členové družstva zabezpečují na vlastní náklady.
Pozvánka na členskou schůzi je uveřejněna na internetových stránkách družstva: www.drumapo.cz do okamžiku konání členské schůze.

Návrh usnesení členské schůze:

1. Členská schůze (ČS) schvaluje zprávu o činnosti představenstva.
2. ČS schvaluje doplňkové nájemné pro rok 2018.


Pomáháme druhým

DRUMAPO úzce spolupracuje s většinou obcí, na jejichž katastrech (Bratčice, Ledce, Němčičky, Medlov a Sobotovice) se nacházejí dobývací prostory, které jsou evidovány na družstvo.
Družstvo je si vědomo své části odpovědnosti zejména za nárůst dopravy v tomto regionu.
Od roku 1995 některé okolní obce díky provozování pískovny Bratčice získaly na poplatcích, nájmech a daních potřebné finanční zdroje na uskutečnění svých záměrů. Některé se také staly členy Družstva DRUMAPO.
Také každoročně přidělované sponzorské dary na sportovní a kulturní život včetně spolupráce při budování okolí mateřských školek, ekologických dvorů či sportovišť pomáhají obcím i občanským sdružením.