po
O nás Zázemí a technologie Produkty a služby Fotogalerie Kontakty
 

O nás

Profil družstva

Obchodní firma:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Statutární orgán:
Provozovna:
Identifikační číslo provozovny:

 Družstvo DRUMAPO
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou Dr 2285
Němčičky 94, PSČ 664 66
463 46 121
CZ46346121
Družstvo
představenstvo vedené předsedou představenstva
pískovna Bratčice
1000919889

 

Předmět podnikání

Hornická činnost v rozsahu §2 z.č. 61/88 Sb.,

1. otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
2. zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
3. úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
4. zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných v předchozích bodech
5. důlně měřičská činnost
6. zemědělská výroba
7. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Vznik a vývoj družstva

Družstvo DRUMAPO jehož název vznikl zkratkou slov družstvo majitelů pozemků vzniklo v roce 1992 zápisem do obchodního rejstříku.
Družstvo bylo založeno vlastníky pozemků uvnitř chráněného ložiskového území Bratčice (CHLÚ) výhradního ložiska štěrkopísků Bratčice
B 3 011 000 a to v katastrech Medlov a Němčičky.
Hlavním důvodem byla snaha realizovat hornickou činnost – těžbu štěrkopísků na pozemcích, které byly ve vlastnictví členů družstva a posléze se zúčastnit i privatizace státního podniku Pískovny Bratčice-Hrušovany, který vznikl v roce 1991 odloučením (tzv. deetatizací) ze státního podniku Štěrkovny a pískovny Brno, Příkop 15/17, Brno,  který prováděl těžbu štěrkopísků na ložisku Bratčice.
Družstvu se podařilo v roce 1995 stanovit malý dobývací prostor Němčičky o výměře cca 5 ha na pozemcích svých členů a současně se zapojilo do soutěže o privatizaci s. p. Pískovny Bratčice-Hrušovany, ve které rovněž uspělo.
Kupní smlouvou ke dni 1.4.1995 byl provoz – pískovna Bratčice převedena na DRUMAPO.
Kromě budov, pozemků a těžebních strojů a zařízení byl však současně převeden i závazek do osmi roků odstranit v minulosti vzniklý rekultivační dluh, který činil téměř 60 ha pozemků. Tento dluh vznikl kromě jiného i tím, že byly v pískovně prováděny rekultivace náhradní, kdy byla se souhlasem orgánů státní správy odvážena ornice z pískovny a použita k rekultivaci vinohradů v okolních obcích a podobně. Rekultivační závazek byl splněn.

Vzhledem k tomu, že DRUMAPO tehdy nedisponovalo odbornými pracovníky potřebnými k realizaci samotné hornické činnosti bylo rozhodnuto, že bude pískovna nabídnuta v rámci soutěže společnostem, které se hornickou činností zabývají.
V současnosti spolupracuje DRUMAPO se společností PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., která je tvořena společníky KÁMEN Zbraslav, a.s.
a Českomoravský štěrk, a.s..

 

Ochrana osobních údajů

Informace pro členy Družstva DRUMAPO
Prohlášení družstva Družstvo DRUMAPO o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje družstvo shromažďuje, uspořádává, ukládá a zpracovává a jak tyto údaje využívá či likviduje.

Shromažďujeme osobní údaje nezbytné pro chod našeho družstva, případně nezbytné pro plnění smlouvy či plnění zákonem stanovené povinnosti a to včetně povinností vyplývajících z platných stanov družstva, jejíž stranou je subjekt údajů a to zejména identifikační údaje
- jeho jméno a příjmení, datum narození, bydliště; kontaktní údaje - telefonní či e-mailový kontakt, číslo bankovního účtu; smluvní údaje - údaje spojené s vlastnictvím pozemků apod., které nám následně umožní jak hradit smluvní nájemné či plnit jiné smluvní povinnosti, tak využít tyto údaje ke komunikaci s Vámi prostřednictvím SMS, e-mailu, telefonicky či písemně.
Proč osobní údaje zpracováváme - především k zabezpečení podkladů pro naši podnikatelskou činnost, kterou je hornická činnost, zemědělská výroba a výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona.

Jedná se především o evidenci vlastnických vztahů majitelů pozemků v našem zájmovém území, tj. v území, ve kterém provozujeme naši hornickou činnost či území o němž do budoucna uvažujeme a činnosti s tímto podnikáním související. Získaná osobní data jsou zabezpečena a jejich přesnost pravidelně kontrolujeme.

Kdo Vaše os. údaje zpracovává a komu je předáváme - Vaše osobní údaje sdílíme také se smluvními zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky pro ochranu osobních údajů, jako jsou např. společnosti zabývající se zpracováním účetnictví či mezd a společnosti spolupracující na přípravě zpracování dokumentace pro hornickou činnost či přímo realizující hornickou činnost v pískovně. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze pověřené osoby, po dobu nezbytně nutnou ať již z podnikatelských či jiných zákonných důvodů a poté jsou v souladu s požadavky daňového řádu, zák. o účetnictví či archivnictví archivovány nebo skartovány. Děje se tak většinou do 5 let po ukončení smluvního vztahu mezi Vámi a družstvem a po ukončení výplaty vypořádacího podílu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Smluvní strana, která je fyzickou osobou – subjektem údajů, tímto potvrzuje, že byla seznámena se skutečností, že Družstvo DRUMAPO jako správce, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR v platném znění, shromažďuje, používá a zpracovává její osobní údaje pro účely dohodnutých práv a povinností. Osobní údaje budou Družstvem DRUMAPO shromažďovány a zpracovávány po dobu platnosti smluvního vztahu či zaměstnaneckého poměru a následně budou archivovány či skartovány v  souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům Družstva DRUMAPO, kteří realizují práva a povinnosti z daného smluvního vztahu a výše uvedeným zpracovatelům. Subjekt údajů má právo svůj souhlas odvolat (písemně na adresu družstva), právo na přístup ke svým osobním údajům, na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných v souladu s GDPR, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo vznést námitku, právo na vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu. Práva subjektu údajů při porušení povinností daných zákonem stanoví GDPR.Informace pro smluvní partnery
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů pro smluvní partnery

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ze dne 12.3.2019 a osobními údaji, které jsme od Vás získali a dále v souvislosti s osobními údaji, které nebyly získány přímo od Vás, například v případě obchodních smluv, kde vystupujete jako zástupce či kontaktní osoba obchodní korporace, anebo v případě osobních údajů, které jsme získali zpravidla nezávisle na naší vůli, např. ze strany orgánů veřejné moci či jiné třetí osoby, Vám v souladu s požadavky uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) poskytujeme následující informace:

1.) Totožnost a kontaktní údaje správce
Správcem Vašich osobních údajů je Družstvo DRUMAPO, Němčičky 94, PSČ 664 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr., vložka 2285 IČ: 46346121.

2.) Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Naše družstvo zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro chod našeho družstva, případně nezbytné pro plnění smlouvy či plnění zákonem stanovené povinnosti, jejíž stranou je subjekt údajů a to zejména identifikační údaje - jeho jméno a příjmení, datum narození, bydliště, jméno a sídlo firmy, IČ, jména zástupců společnosti, kontaktní údaje - telefonní či e-mailový kontakt, číslo bankovního účtu, smluvní údaje - např. údaje spojené s vlastnictvím pozemků apod., které nám následně umožní plnit smluvní povinnosti a využít tyto údaje ke komunikaci s Vámi prostřednictvím SMS, e-mailu, telefonicky či písemně.
Dále zpracováváme informace získané v rámci běžného obchodního styku, nákupu zboží a služeb apod.
Osobní údaje tedy zpracováváme především k zabezpečení podkladů pro naši podnikatelskou činnost, kterou je hornická činnost, zemědělská výroba a výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona.

3.) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování
Účelem zpracování Vašich osobních údajů pro naši podnikatelskou činnost je podle povahy zpracování: splnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou nebo splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje nebo splnění výzvy orgánu veřejné moci nebo ochrana oprávněných zájmů příslušného správce nebo vyřizování stížností a podnětů, vyřizování žádostí o informace, řešení škodných událostí, vedení evidence zákazníků, fakturace, daňové a účetní účely, administrativní účely, vymáhání pohledávek nebo kontrola správnosti a prověření ve veřejných registrech.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je: splnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou nebo splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje nebo oprávněné zájmy správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů a dobrovolný souhlas subjektu osobních údajů, který lze kdykoliv odvolat.

4.) Získávání osobních údajů
Osobní údaje získává družstvo od smluvních partnerů v běžném obchodním styku nebo od orgánů státní správy nebo z veřejných rejstříků (obchodní, živnostenský, katastr nemovitostí a webové stránky). Některé osobní údaje údaje sdílíme také se smluvními zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky pro ochranu osobních údajů, jako jsou např. společnosti zabývající se zpracováním účetnictví či mezd a společnosti spolupracující na přípravě zpracování dokumentace pro hornickou činnost či přímo realizující hornickou činnost v pískovně. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Dále Vám poskytujeme i následující informace:
a) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nejdéle však po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.
b) Práva subjektu údajů
Jako subjekt údajů máte zejména tato práva:
1.) požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům podle čl. 15 Nařízení,
2.) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
3.) právo na opravu spočívající v opravě nepřesných osobních údajů nebo na doplnění neúplných osobních údajů podle čl. 16 Nařízení,
4.) právo na výmaz osobních údajů, které se Vás jako daného subjektu údajů týkají, a to podle čl. 17 Nařízení,
5.) právo, aby správce omezil zpracování a to podle čl. 18 Nařízení,
6.) Též máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 21 Nařízení,
7.) Rovněž máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 20 Nařízení,
8.) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky úřadu: www.uoou.cz.
Výkon jednotlivých výše uvedených práv můžete uplatnit písemně u společnosti Družstvo DRUMAPO, Němčičky 94, PSČ 664 66 nebo též elektronickou formou na emailové adrese drumapo@volny.cz

Správce Vám poskytne na žádost podle čl. 15 až 22 Nařízení informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.Informace pro členy družstva

P O Z V Á N K A
Představenstvo Družstva DRUMAPO svolává členskou schůzi družstva, která se koná
ve čtvrtek dne 8.6.2023 v 17°° hodin v sále Kulturního domu v Medlově.

Program jednání:
1.) Zahájení, volba orgánů členské schůze (zapisovatele, prezence přítomných, návrhové komise, sčitatelů hlasů, ověřovatelů zápisu)
2.) Zpráva o činnosti představenstva
3.) Projednání řádné účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
4.) Zpráva předsedy kontrolní komise
5.) Diskuse
6.) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení hospodářského výsledku
7.) Usnesení
8.) Závěr jednání

Diskuse k jednotlivým bodům programu jednání bude umožněna předsedajícím členské schůze vždy po přednesení zprávy. Zastoupení na členské schůzi je možné na základě udělené plné moci. Tato plná moc nemusí být úředně ověřena. S podklady k jednotlivým bodům jednání členské schůze je možné se seznámit na požádání v sídle družstva, každý pracovní den v době od 8.00 – 15.00 hodin.

Jednání členské schůze je neveřejné, tzn., že na ní mohou být přítomni pouze členové družstva, zmocněnci (po předložení písemné plné moci) a hosté pozvaní představenstvem družstva. Dopravu si členové družstva zabezpečují na vlastní náklady.Pomáháme druhým

DRUMAPO úzce spolupracuje s většinou obcí, na jejichž katastrech (Bratčice, Ledce, Němčičky, Medlov a Sobotovice) se nacházejí dobývací prostory, které jsou evidovány na družstvo.
Družstvo je si vědomo své části odpovědnosti zejména za nárůst dopravy v tomto regionu.
Od roku 1995 některé okolní obce díky provozování pískovny Bratčice získaly na poplatcích, nájmech a daních potřebné finanční zdroje na uskutečnění svých záměrů. Některé se také staly členy Družstva DRUMAPO.
Také každoročně přidělované sponzorské dary na sportovní a kulturní život včetně spolupráce při budování okolí mateřských školek, ekologických dvorů či sportovišť pomáhají obcím i občanským sdružením.