O nás Zázemí a technologie Produkty a služby Fotogalerie Kontakty
 

Technologie a zázemí

Ložisko Bratčice

Výhradní ložisko živcové suroviny a štěrkopísků Bratčice (B 3 011 000) se nachází přibližně 15 km jižně od Brna a je součástí syrovicko-ivaňské terasy mezi řekami Svratkou a Jihlavou.
Rozprostírá se v severozápadní části této terasy na ploše cca 4 x 2 km na katastrálních územích obcí Bratčice, Ledce, Němčičky, Medlov
a Sobotovice.
Nadmořská výška terénu se pohybuje mezi 220 – 232 m.n.m.. Po vytěžení ložiska a provedení následné rekultivace se nově vzniklý terén pohybuje okolo 206 - 209 m.n.m..

Toto ložisko vysoce kvalitních betonářských písků je tvořeno třemi horizonty, které se liší mocností a petrologickou skladbou. Surovinový typ C tvoří bazální štěrkopísky, typ B živcové písky a štěrkopísky a surovinový typ A pak červenohnědé jílovité štěrkopísky. Výše těžební stěny štěrkopísku je místy mocná až 17 m.
Podloží tvoří neogénní jíly a písky a nadloží pak spraše.
Vyhrazený nerost živec, který byl nově vymezen na ložisku v roce 2002, je bilancován v surovinovém typu B ve frakci 4-8 mm, avšak vzhledem ke své kvalitě je jako živcová surovina v současné době neprodejný.
Ochrana ložiska a jeho rozsah je vymezena chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) Bratčice stanoveným v roce 1988 pro ochranu ložiska štěrkopísků a dále CHLÚ Medlov I (2003) pro ochranu ložiska živcové suroviny.

Na Družstvo DRUMAPO, které je pověřeno ochranou ložiska, jsou evidovány dva dobývací prostory (DP) a to DP Bratčice o rozloze
1,751946 km2 a DP Medlov o rozloze 3,983176 km2 s celkovými zásobami okolo 50mil. m3 štěrkopísků.
V tomto území družstvo vlastní či kontroluje prostřednictvím svých členů téměř 220 ha pozemků.

 

Zázemí a technologie

Družstvo kromě pozemků vlastní v areálu pískovny několik budov.
Jde např. o hlavní trafostanici, sklady a dílny, čerpací stanici PHM a další menší budovy s různým využitím.
Sídlo družstva se nalézá v administrativní budově č.p. Němčičky 94.
Všechny tyto budovy byly kolaudovány v roce 1975 v rámci akce „Štěrkopískovna Bratčice“, kdy byl postaven zcela nový areál s mokrým tříděním štěrkopísku, tunelovým odběrem a expedičními zásobníky. Surovina se dopravovala z těžby pásovými dopravníky v délce až 2 km.
Denně expedované množství štěrkopísku překračovalo i 11.000 tun.
Tento způsob se však po dalším vzdálení těžební stěny, dnes již o více než 3 km, ukázal jako nerentabilní a přešlo se na semimobilní třídírny umístěné v prostoru těžební stěny.

Družstvo vlastní dvě semimobilní třídící linky a elektrické bagry řady E 302 a E 303.
Ostatní technologii v pískovně vlastní spolupracující firma - PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., která realizuje hornickou činnost.
V roce 2008 - 2009 přistoupilo družstvo k celkové rekonstrukci administrativní (sociální) budovy včetně zhotovení nástavby podkroví – viz Fotogalerie - obrázek č. 33 a 38.

Pískovna Bratčice také již tradičně nabízí zázemí pro konání různých předváděcích akcí renomovaných společností např. firem Liebherr a Volvo
a také zde občasně trénují posádky vozů, které se účastní rallye Paříž - Dakar - viz Fotogalerie obrázky č. 1 až 10.


Pěstování RRD a palivové dřevo

V době všeobecného útlumu ve stavebnictví a zvyšující se konkurenci, která vedla i k propadu cen na trhu se stavebními materiály, hledalo družstvo další možnosti k efektivnějšímu využití zemědělské půdy, kterou vlastní či spravuje.
Jednou z možností je prodej palivového dřeva nebo biomasy z náletových dřevin, které se v areálu vyskytují.
Proto již v roce 2013 zahájilo družstvo prodej palivového dřeva drobným odběratelům.
Současně také přistoupilo k osázení prvních ploch rychle rostoucími dřevinami (RRD) – tzv. japonský topol Max – 4, Max – 5 (J 104,J 105), což je nejrozšířenější klon pěstovaný na plantážích k energetickému využití ať již na štěpku či palivové dřevo. Projekty výsadby RRD byly schváleny orgány životního prostředí.
Pro lepší uchycení topolů je využíváno závlahového systému, o který se družstvo dělí s dalšími zemědělskými družstvy, které v areálu pískovny a okolí vykonávají zemědělskou činnost.
V roce 2014 je již osázeno RRD přes 8 ha pozemků – viz Fotogalerie.

 

Životní prostředí

V dnešní uspěchané době kladoucí důraz na ekonomiku a využívání zdrojů, kdy jsou ze strany orgánů a organizací životního prostředí neustále skloňovány pojmy jako ekologická stabilita a biodiverzita území, jsou někdy těžaři obecně bráni jako ti, kdo ničí přírodu a zatěžují okolí hlukem a prachem. Nejčastěji jsou kritičtí lidé, kteří již mají postaveno.

Z našich dlouholetých zkušeností, a to i v jiných lokalitách, však vyplývá často něco jiného.
Přetvoření mnohdy nezajímavých míst těžbou a následnou rekultivací či přirozenou sukcesí udržovanou v jistých mezích, vznikají zajímavé
a ojedinělé lokality, které jsou hodnotnými stanovišti pro zvěř, ptactvo, obojživelníky a další chráněné druhy.
To vedlo i k vyhlášení významného krajinného prvku „Bratčické jezero.“- viz Fotogalerie obrázky č. 40 až 72.
Bohužel jsou také tyto prostory velmi zajímavé i pro občany, kteří v rámci nedělních vycházek mají tendenci tato území navštěvovat, byť tato místa doposud spadají pod dikci horního zákona.

Také výsadba topolů, pro kterou se družstvo v roce 2013 rozhodlo, příznivě ovlivňuje zdejší ekosystém. Tlumí výsušné větry, udržuje vláhu v půdě a opadem listí příznivě působí na zlepšení půdních poměrů a skýtá útočiště ptactvu i zvěři v rovinaté, zemědělsky obdělávané krajině.

Jak vypadá areál pískovny Bratčice a životní prostředí po těžbě z vody a následné rekultivaci, jen několik desítek metrů od administrativní budovy, můžete vidět na fotografiích.